ประวัติวันอาสาฬหบูชา ความสําคัญและกิจกรรม ของวันอาสาฬหบูชา

 


ADVERTISEMENTประวัติวันอาสาฬหบูชา ความสําคัญและกิจกรรม ของวันอาสาฬหบูชา

วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ที่ชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธนิกายเถรวาทนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็คือวัน “อาสาฬหะบูชา” ที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 8 หรือราวๆ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมของทุกปี วันอาสาฬหบูชานั้นจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบ 3 องค์เป็นครั้งแรก คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 

ประวัติวันอาสาฬหบูชา

สำหรับประวัติของวันอาสาฬหบูชานั้น เริ่มจากครั้งพุทธกาล ในกาลนั้นเมื่อครั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสำเร็จบรรลุโพธิญาณ พระองค์จึงได้ทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่เคยอุปถากพระองค์เมื่อครั้งบำเพ็ญทุกขรกิริยา และทรงมองเห็นแล้วว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 นั้นเป็นผู้ที่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ จึงได้เสด็จไปยังที่อยู่ของปัญจวัคคีย์นั้น

 

แรกเริ่มนั้นปัญจวัคคีย์นั้นมีการตกลงกันเอาไว้ว่า จะไม่ต้อนรับพระพุทธองค์ ต่อมาเมื่อได้สัมผัสกับพระฉวีวรรณอันผุดผ่อน และแสงแห่งฉัพพรรณรังสี จึงได้ให้ความต้อนรับแก่พระพุทธเจ้า ต่อมาพระองค์จึงได้ทรงสำแดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ท่านนั้น ต่อมาพระอัญญาโกณทัญญะ จึงได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล และขอออกบวชเป็นประสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 จึงถือได้ว่า วันนั้นเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบถ้วนทั้ง 3 องค์ คือมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งในพระพุทธศาสนานั่นเอง

 

อย่างไรก็ตาม แต่เดิมทีนั้น ไม่มีการประกอบพิธีอะไรสำหรับวันอาสาฬหบูชา แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 ได้มีการกำหนดให้วันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันสำคัญ ที่ควรแก่การประกอบพิธี และบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น เพื่อระลึกถึงวันที่องค์พระรัตนตรัยนั้นเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์  ทางด้านสังฆมนตรีของไทยในขณะนั้น จึงได้มีการประชุมและกำหนดให้วันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก และมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย อันประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

การบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีกรรม ในวันอาสาฬหบูชานั้น จะจัดขึ้นให้เทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา โดยในตอนเช้า จะมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า เข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม และต่อมาในตอนเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และเป็นความหมายของแสงสว่างทางปัญญา

 

สำหรับวันอาสาฬหบูชานั้น ถูกกหนดให้เป็นวันสำคัญ และมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น เพราะประเทศอื่นที่นับถือนิกายเถรวาท ยังไม่ได้ให้ความสำคัญแก่วันดังกล่าวมากนัก โดยจะเน้นไปที่วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของชาวพุทธทั่วโลกมากกว่า


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด