ประวัติวันอนามัยโลก

 


ADVERTISEMENTประวัติวันอนามัยโลก

วันอนามัยโลก เป็นวันที่จัดตั้งขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติ โดยมีจุดประสงค์ ในการให้ทุกคน ทุกประเทศ ได้มีการตระหนัก ในเรื่องของความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ และการพัฒนาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับกันอย่างทั่วถึง วันอนามัยโลกนั้นจึงถูกริเริ่มกำหนดขึ้น โดยใช้วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี

 

ประวัติวันอนามัยโลก

สำหรับประวัติ ของวันอนามัยโลกนั้นเกิดขึ้นจาก การที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้มีการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคระบาดร้ายแรงต่างๆ ที่กำลังคุกคามความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรหนาแน่น แต่มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย อันเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคเหล่านั้น

 

ดังนั้นทางองค์การอนามัยโลก จึงได้มีการเข้าร่วมประชุมกันที่ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2349 โดยหัวข้อที่ประชุมกันนั้นก็จะเป็นการพูดถึง เรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรงระหว่างประเทศ และมาตรการการควบคุมโรคะบาดเหล่านั้น ไม่ให้มีการระบาด จากประเทศสู่ประเทศ

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ทางมนตรีด้านสังคม และเศรษฐกิจ ขององค์การประชาชาติได้มีการจัดการประชุมขึ้นที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และลงความเห็นกันจัดตั้ง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก ตลอดจนมีการประกาศใช้ธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 ขึ้น

 

ดังนั้น จึงถือว่าวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งของวันอนามัยโลก มีการตั้งคำขวัญ สำหรับการใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ ด้านอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทั่วโลกอีกด้วย โดยการจัดตั้งคำขวัญนั้นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา

 

สำหรับภารกิจ ขององคค์การอนามัยโลกนั้น มีดังต่อไปนี้

 

– องค์การอนามัยโลก จะต้องให้ความช่วยเหลือ ด้านการสาธารณสุข และด้านอนามัย แก่ประเทศต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ

 

– องค์การอนามัยโลก จะมีการจัดให้บริการ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัย แก่ทุกประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

– องค์การอนามัยโลก จะมีการส่งเสริมในด้านของการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และอนามัยต่างๆ ทั่วโลก (โดยเฉพาะในกรณี ที่งานวิจัยนั้นๆ ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงเองได้)

 

กิจกรรมวันอนามัยโลก

เมื่อถึงวันอนามัยโลก ในหน่วยงานด้านการสาธารณสุข ของประเทศต่างๆ จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัย บางหน่วยงานก็จะมีการออกให้บริการด้านการสาธารณสุข เช่นการให้ความรู้ การออกตรวจ งานบรรยายทางวิชาการ เป็นต้น ดดยจะเน้นการปฏิบัติงาน ตามคำขวัญของวันอนามัยโลกในปีนั้นๆ

 

นอกจากนั้นแล้ว ในหน่วยงานด้านการศึกษา ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย ในบางอากศจะมีการให้บริการตรวจสุขภาพ และการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ แก่บุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ อีกด้วย


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด