วันสำคัญทางศาสนาพุทธมีวันอะไรบ้าง

 


ADVERTISEMENTวันสำคัญทางศาสนาพุทธมีวันอะไรบ้าง

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

เหตุการณ์มากมายในสมัยพุทธกาล ที่น่าจดจำและคู่ควรต่อการบันทึกรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้น จวบจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์บ้านเมือง สังคมจะวุ่นวายเพียงใดเมื่อถึงวันพระ วันธรรมสวนะทุกคนก็ต่างพร้อมใจกันเข้าวัด สงบจิตใจและระลึกถึงคุณความดีและเหตุกาณ์ที่แสนสำคัญครั้งนั้น

 

“วันพระ” หรือ “วันธรรมสวนะ” หากจะแปลกันตรงตัวแล้วก็หมายความได้ว่าเป็นวันแห่งถือศีล วันแห่งถือธรรมและมาร่วมประชุม ฟังธรรมหล่อหลอมจิตใจกัน หรืออาจจะเรียกได้ว่า “วันพระประจำสัปดาห์” โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ หรือที่คุ้นหูกันในำว่าวันเพ็ญ, วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

 

“วันวิสาขะบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี วันนี้เป็นวันแห่งความอัศจรรย์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานภายในวันเดือนกันจึงถือว่า วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากนัก ที่รวบรวมความเป็นศาสนาของศาสดาเอกอย่างพระพุทธองค์ไว้ได้

 

“วันมาฆบูชา” ทุกวันขึ้น 15ค่ำ เดือน3 ของทุกปี เป็นวันแห่งการ “โอวาทปาฏิโมกข์” ประชุมพระอรหันต์ที่มาประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันโดยมิได้นัดหมาย คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” เพื่อนำประโยชน์ในการฟังธรรมครั้งนั้นไปเผยแพร่สู่บ้านเมือง สังคมเพื่อความรุ่งเรื่องต่อไป

 

“วันอาสาฬหบูชา” และทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 จะเป็นวันแห่งเครื่องหมายของความรู้ตื่น รู้แจ้ง ซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความรู้และปัญญาที่ทรงทำให้พบความจริงอันประเสริฐอย่าง “อริยสัจ4”ใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในวันเพ็ญเดือนเช่นเดียวกับวันวิสาขะบูชา จึงได้แสดงธรรม แก่เหล่าปัญจวัคีย์หรือแสดงธรรมเป็นครั้งแรกนับว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการประกาศศาสนาพุทธเป็นวันแรก

 

โดยหลักแล้ววันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นยังมีอีกมากมายหลายวัน ไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษา ออกพรรษาโดยให้เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนกระทั่งถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 นับเป็น เวลา 3 เดือน ที่เป็นการแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ชาวบ้าน เนื่องจากสมัยก่อนนั้นช่วงนี้เป็นหน้าฝน หน้าทำนาทำไร่ การออกเดินของพระสงฆ์อาจจะไปเหยียบ หรือทำลายพืชผักของชาวบ้านได้ และอีกแง่หนึ่งคือเป็นการเว้นช่วงเพื่อที่จะให้เหล่าพระสงฆ์ได้ทบทวน ศึกษาพระธรรมคำสอนต่างๆอีกด้วย

 

สำหรับกิจกรรมที่ชาวพุทธเข้าร่วมกันเป็นประจำอยู่แล้วนั้น ภายในวันพระใหญ่ หรือวันพระก็คือการเข้าวัดทำบุญตักบาตรให้ทาน หรือจะเป็นการเข้าฟังธรรม ตั้งสมาธิทำจิตใจให้สงบและกิจกรรมที่สำคัญที่แสดงออกถึงการระลึกถึงบุญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนั้นก็คือการ การพร้อมใจตั้งใจให้สงบพร้อมกับการ “เวียนเทียน”

 


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด