เครื่องดนตรีไทย ระนาด (เครื่องตี)

 


ADVERTISEMENTระนาด เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานไม่แพ้เครื่องดนตรีชนิดอื่นเลย สันนิษฐานว่าเกิดการ การดัดแปลงของกรับ ลักษระของระนาดนั้น เป็นท่อนไม้เหลาแบน หนา แล้วนำมาร้อยด้วยเชือกเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงนำไปผูกติดกับฐานที่เป็นไม้อีกหนึ่ง เสียงของระนาดนั้นจะให้เสียงที่ทุ้ม หวาน ใช้เล่นนำในเพลงต่างๆ ระนาดนั้นแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

1. ระนาดเอก เป็นระนาดที่มีลักษณะเป็นแผ่นไม้เหลา มาเรียงกันเป็นลูกระนาด 21-22 ลูก วางบนรางระนาด ที่มีลักษณะโค้งขึ้นทั้งสองข้าง มีฐานที่มักแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ หรือประดับด้วยการปิดทอง ติดกระจก เพื่อความประณีตสวยงาม ในการบรรเลงระนาดเอกนั้น จะใช้ไม้ตีตามโน้ตของเพลง ไม้ตีของระนาดเอกจะแบ่งเป็นไม้แข็ง และไม้นวม ไม้แข็งจะใช้ในการบรรเลงเพลงที่มีทำนองเกรี้ยวกราด ส่วนไม้นวมจะเน้นที่เพลงอ่อนหวาน อ่อนช้อย ระนาดเอกมักถูกใช้เป็นตัวกำหนดทำนอง หรือแนวทางของเพลงในวงปี่พาทย์

 

2. ระนาดทุ้ม เป็นระนาดที่สร้างขึ้นมาในช่วงของ รัชกาลที่ 3 ระนาดทุ้มมีลักษณะที่คล้ายกับระนาดเอก คือมีลูกระนาดที่ทำจากไม้เนื้แข็งเหลา ร้อยด้วยเชือกเข้าด้วยกันจำนวน 17 -18 ลูก ลดหลั่นกันตามระดับของเสียง ส่วนของลูกระนาด จะถูกวางลงบนรางระนาด หรือฐานไม้ลักษณะคล้ายกล่อง กลวงตรงกลาง ปลายฐานสองด้านโคงขึ้น ที่ฐานมักมีการแกะสลักลวดลายต่างๆ หรือปิดทองเพื่อความสวยงาม การบรรเลงระนาดทุ้ม ให้ใช้ไม้ตีคล้ายกับระนาดเอก ระนาดทุ้มมีบทบาทในการบรรเลงทำนองรองจากระนาดเอกในวงปี่พาทย์ รูปแบบการเล่นจะเป็นการเติมเต็มช่องว่างของเสียงในเพลงนั้นๆ

 

3. ระนาดเอกเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในรัชกาลที่ 4 ลักษณะของระนาดเอกเหล็ก จะมีลูกระนาดทำจากทองเหลืองหรือโลหะ จำนวนเท่ากับระนาดเอกไม้ แต่ส่วนที่เป็นรางระนาดจะทำเป็นกล่องในแนวราบไม่โง เพราะลูกระนาดมีน้ำหนักมาก ไม่สามารถแขวนในแนวโค้ง การบรรเลงก็ใช้ไม้ตี 2 ข้าง เหมือนกับระนาดไม้ บทบาทของระนาดเอกเหล็ก ก็เช่นเดียวกับระนาดเอกไม้ เนื่องจากมีเสียงที่คล้ายกันมาก

 

4. ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นระนาดที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นกัน ลักษณะของระนาด จะมีส่วนของลูกระนาดที่ทำจากโลหะ หรือทองเหลืองร้อยเข้ากับรางระนาด ที่เป็นลักษณะกล่องแบบราบเหมือนกับระนาดเอกเหล็ก รางระนาดอาจมีการสลักลวดลายเพื่อความสวยงาม ระนาดทุ้มเหล็กจะมีการบรรเลงที่เหมือนกับระนาดทุ้มไม้ เสียงที่ได้จะมีลักษณะทุ้มหวาน บทบาทของระนาดชนิดนี้ก็เหมือนกับระนาดทุ้มไม้ คือบรรเลงร่วมกับวงปี่พาทย์ และคอยเติมเต็มทำนองของเพลงนั้นๆ

 


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด