ปางพระพุทธรูป ประจำวันเกิดทั้ง 7 ปาง

 


ADVERTISEMENTปางพระพุทธรูป ประจำวันเกิดทั้ง 7 ปาง

นับตั้งแต่ยุคโบราณกาลผ่านมานานนั้น ยุคผู้บุกเบิกเริ่มต้นการสร้างรูปเคารพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นรูปสมมุติของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธประวัติ โดยความเป็นมานั้นก็สามาถนับได้จาก ประมาณ 863 หลังพระพุทธเจ้าเสด็จปริณพาน หรือราวปี พ.ศ. 863-1023 โดยการที่ชาวกรีกเป็นชนพวกแรกที่หลงไหลและศรัทธา ในพระพุทธศาสนาจึงนำความเชื่อในการสร้างรูปเคารพเทพเจ้าของพวกตนมาปรับให้เข้ากับพระพุทธองค์
 
โดยรูปปางพระพุทธรูปในยุคนั้นจะว่าไปแล้วหน้าตาและสัดส่วนจะออกไปทางชาวยุโรบเช่น “ชาวกรีก” โดยในช่วงแรกนั้น ชาวกรีกได้สร้างไว้ทั้งหมดมีอยู่ 9 ปาง ด้วยกัน คือ ปางมารวิชัย ปางปฐมเทศนา ปางอุ้มบาตร ปางประทานพร ปางประทานอภัย ปางลีลา ปางมหาปาฏิหาริย์ และปางปรินิพพาน และในต่อมาไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ศรีลังกา ศรีวิชัย สุโขทัย หรืออยุธยาก็ได้มีการสร้างและพัฒนาปางเพิ่มขึ้นมากมาย ถึงมากกว่า 60 ปางเลยที่เดียว

 

แต่ปางที่สำคัญและพบเห็นได้มากที่สุดนั้นก็คือ ปางพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง 7 ปางที่มาเป็นตัวแทนเคารพของคนที่เกิดในแต่ละวัน แต่ถึงกระนั้นการกำหนดพระพุทธรูปแต่ละปางให้ตรงกับทั้ง 7 วันในสัปดาห์นี้ มีมาแต่สมัยใด ยังไม่ปรากฏแน่ชัด โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ปางดังนี้

 

“ปางถวายเนตร” เป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความสงบอันเกิดมาจากการตื่นรู้ ปางนั้นเนื่องมาจากกิริยาท่าทางของพระองค์ที่ทรง ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา 7 วัน

 

“ปางห้ามญาติ”
  อันเกิดเนื่องมากจาเหตุก่อให้เกิดสงครามระหว่างพระญาติฝ่ายพุทธบิดาคือกรุงกบิลพัสดุ์ และพระญาติฝ่ายพุทธมารดามีวิวาทกันในการแย่งน้ำเพื่อเพราะปลูกระหว่างเมือง จึงเป็นเหตุให้พระองค์ต้องเสด็จมาโปรดและห้ามญาติทั้งสองฝ่ายโดยยกมือขวาขึ้น

 

“ปางไสยาสน์” หรือ “ปางปรินิพพาน” ปางพระประจำวันอังคาร อาจจะเรียกว่าเป็นตัวแทนของความสงบของการนิพพาน โดยลักษณะจะสร้างมาจากพระพุทธเจ้าทรงเอนการปรินิพพานนั่นเอง

 

“ปางอุ้มบาตร” ตัวแทนของปางพระประจำวันพุธ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นสรุปได้ว่า ในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าเมืองกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดชาวเมืองนั้น โดยการออกเดินบิณฑบาตรโดยพระองค์ยังทรงให้คำว่าสำคัญและย้ำอีกว่า “การบิณฑบาตรไม่ใช่การขอทานแต่เป็นการโปรดสัตว์” และนี่ก็คือที่มาของพระปางอุ้มบาตร

 

“ปางสมาธิ หรือปางพระประจำวันพฤหัสบดี” ว่ากันว่าพระปางนี้อาจจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงถูกนำมาเป็นแบบอย่างของปางสมาธิ บ้างก็เรียกปางตรัสรู้ โดยปางจะเป็นตัวแทนของความรู้ตื่น รู้แจ้ง

 

“ปางรำพึง” ตัวแทนแห่งการครุ่นคิดหรือการมีสตินั่นเอง ปางรำพึงป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันศุกร์ โดยนำมาจากขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังครุ่นคิด ตรึกตรองหลังจากที่พระองค์เสด็จตรัสรู้แล้ว

 

“ปางนาคปรก” หรือพระปางประจำวันเสาร์ ซึ่งว่าด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าจึงมีนาคมาแผ่คุ้มครอง กันน้ำกันฝนคุ้มภัยให้ อาจจะดูเป็นอภินิหารแต่ก็ล้วนมาจากความเชื่อ ความศรัทธาที่มีในตัวพระองค์

 

ถึงแม้ว่าจะมีการจัดสร้างพระพุทธเจ้าหลากหลายปาง หลากหลายองค์ หลากหลายปาง แต่โปรดจงย้ำในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มากกว่ารูปเคารพตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาโดยตลอด

 


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด