ประโยชน์ของป่าชายเลนและความสำคัญของป่าชายเลน

 


ADVERTISEMENTประโยชน์ของป่าชายเลนและความสำคัญของป่าชายเลน

ป่าชายเลน หมายถึงป่าที่อยู่ในบริเวณที่ติดกับชายทะเล มีลักษณะเป็นระบบพืชที่อยู่บริวเณปากปม่น้ำหรือชายทะเล ลักษณะของป่าประเภทนี้ จะเป็นป่าโกงกางเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็จะมีพันธุ์ไม้อื่นปะปนอยู่ด้วยเช่นกัน ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของชาวประมง โดยในพื้นที่ประเทศไทยพบป่าประเภทนี้มากถึง 22 จังหวัด ที่ติดกับชายทะเล แม่น้ำ เกาะต่างๆ ประโยชน์ของป่าชายเลน จำแนกได้ดังนี้

 

– ป่าชายเลนเป็นแหล่งกำเนิด และที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์ทะเลหลายชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งมักจะเข้ามาหลอาศัยหาอาหารที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในบริเวณป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นเกราะป้องกันอันตรายที่สำคัญแก่พวกมัน และมีอาหารพอเพียงสำหรับสัตว์น้ำดังกล่าว

 

– ป่าชายเลนเปรียบเสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากภายนอก เป็นปราการด่านแรกที่จะช่วยต้านทานความรุนแรงของพายุ น้ำทะเล พายุต่างๆ โดยพบว่าป่าชายเลนสามารถป้องกัน และลดความรุนแรงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ และชุมชน สิ่งแวดล้อมใกล้เคียงได้ ทั้งนี้เพราะโกงกางมีรากที่ยาว และแข็งแกร่ง จึงสามารถพยุงตัวต้านทานพายุได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นป่าชายเลน ยังเป็นด่านหน้าที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเล หรือแม่น้ำ

 

– ป่าชายเลนเป็นเหมือนที่กรองสิ่งปฏิกูลต่างๆ ก่อนจะไหลออกสู่ทะเล หรือเข้ามาภายในระบบนิเวศน์ของป่า เช่น ขยะ คราบน้ำมัน หรือของเสียต่างๆ อย่างไรก็ตาม การทิ้งของเสียหรือขยะลงในป่าชายเลนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย สัตว์น้ำเสียความสมดุล และก่อให้เกิดความสกปรกไม่สบายตา

 

– ไม้ของต้นโกงกาง ถือเป็นไม้ที่มีความแข็งแกร่ง คงทน สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งการสร้างบ้าน สร้างที่อยู่อาศัย หรือการทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แต่การนำเอาไม้จากต้นโกงกางไปใช้ ควรมีการปลูกเพื่อทดแทน ไม่ให้ระบบนิเวศน์เสียไป จากการตัดต้นไม้ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบ

 

– ป่าชายเลนถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญ ในการท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวแนวนี้กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีประโยชน์ และในบางครั้งอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนด้วย เช่นการปลูกป่าชายเลน การช่วยกันเก็บขยะและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่า ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญไม่แพ้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพราะเป็นแหล่งกำเนิด ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์วิทยา และป่าชายเลนยังช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับชายฝั่งได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงควรอนุรักษ์ ป่าชายเลน รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่สำคัญในธรรมชาติเอาไว้ให้นานเท่านาน


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด