ประโยชน์ของดินและความสำคัญของดิน

 


ADVERTISEMENTประโยชน์ของดินและความสำคัญของดิน

ดินเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งบนโลกนี้ ไม่ด้อยไปกว่าน้ำ ดินเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของชั้นหิน โดยเมื่อหินสลายตัวผุพัง ผสมกับซากพืช หรือสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นเวลานานเข้า ก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อดินที่มีความร่วน ซุย เนื้ออ่อน และเป็นแหล่งแร่ธาตุสารอาหารที่สำคัญ ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก สำหรับประโยชน์ของดินนั้น มีดังต่อไปนี้

 

– ดินมีประโยชน์ในแง่ของการทำการเกศตร ปลูกพืชทุกชนิด เพราะพืชทุกประเภทจะมีลักษณธะที่ต้องพึ่งพาอาศัย หาสารอาหารที่อยู่ในดิน เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของลำต้น นอกจากนั้นยังมีประโยชน์เกี่ยวเนื่องไปถึงขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ของมนุษย์ เพราะสัตว์บางประเภทจะให้ผลิตผลที่ดี หากได้รับอาหารและแร่ธาตุจากพืชบางชนิดที่ทำการเพาะปลูกได้โดยอาศัยดินที่มีคุณภาพสูง

 

– ดินเป็นสิ่งสำคัญในการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือนของมนุษย์ เพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างแบบไหน จำเป็นจะต้องอาศัยดิน ในการวางฐานรากเสมอ ยิ่งดินบริเวณนั้นเป็นดินที่มีความแข็งแกร่ง และคุณภาพดี ก็จะช่วยให้สภาพของอาคารนั้นๆ มีคุณภาพที่ดี มีความคงทนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว มนุษย์ยังได้อาศัยดินในการเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารอีกด้วย เช่น การใช้ทราย ที่เป็นดินประเภทหนึ่ง ในการผสมคอนกรีต เพื่อก่อสร้างอาคารสูง การใช้อิฐดินเผาเพื่อก่อผนังบ้าน เป็นต้น

 

– ดินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตภาชนะใส่อาหารแทบจะทุกประเภทของมนุษย์ โดยจะมีกรรมวิธีที่ขึ้นรูปดินเป็นภาชนะรูปแบบต่างๆ ก่อนใช้สารเคลือบเพื่อสร้างผิวสัมผัสที่คงทนให้กับภาชนะนั้นๆ ภาชนะที่ทำจากดินก็เช่น จานกระเบื้อง ถ้วย ชาม เป็นต้น

 

– ดินเป็นแหล่งสำหรับเก็บสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เช่น การขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน หรือการขุดสระเพื่อเลี้ยงปลา การสร้างเขื่อนดินเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตร เป็นต้น โดยน้ำที่ได้รับการกรองจากดินจะมีแร่ธาตุที่จำเป็น และสะอาดพอเพียงสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

 

– ดินเป็นแหล่งหมุนเวียนแร่ธาตุที่สำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมนุษย์หรือสัตว์ตายลง แล้วนำไปฝัง ดินจะมีการปรับและดูดซึมเอาแร่ธาตุจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกัน แล้วนำกลับมาใช้งานสำหรับการเกษตรกรรมอีกครั้ง ดินที่มีคุณภาพดี แร่ธาตุในดินสูง จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถือเป็นการหมุนเวียนทางระบบนิเวศน์วิทยาอย่างหนึ่ง

 

สรุปแล้ว ดินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ที่มีความหมาย มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทั้งของคน สัตว์ และพืชไม่น้อยไปกว่าน้ำ ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องรักษาคุณภาพของดินให้คงอยู่ ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่ทำลายหน้าดินด้วยการเผา เพื่อให้ดินนั้นสามารถให้ประโยชน์ต่อเราได้ไม่มีที่สิ้นสุด


ADVERTISEMENTเนื้อหาใกล้เคียง

Ads

หมวดหมู่

คำค้นล่าสุด